į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos

 

PRANEŠIMAS SPAUDAI

 

Lietuvos policijos veteranai nuosaikiai vertina reformą policijoje

2018-02-23

 

Lietuvos policijos veteranų asociacija stebi vykstančias reformas policijoje.  Asociacijos tikslai yra vienyti Lietuvos policijos veteranus ir pareigūnus, spręsti socialines problemas, puoselėti ir propaguoti policijos profesines vertybes, tarnybinę etiką bei tradicijas, perduoti patirtį jaunesnei policijos pareigūnų kartai. Rezervų, mus įtraukiant į policijos įstaigų veiklą, dar esama, o būdų reikia paieškoti.

Turėjome nuogąstavimų dėl vykdomų reformų, natūralu, kad kiekviena pertvarka iššaukia abejones, dažnai lydimas baimių bei netikrumo dėl pareigūnų ateities ir įstaigos išsikeltų tikslų harmonijos. Kad ir didžiausi tikslai, tačiau nesant pakankamai vidinei bei išorinei komunikacijai, gimdo įtarimus dėl „buldozerinio“ reformos įgyvendinimo būdo. Pažymėtina, kad pirminėje reformos stadijoje tokio nesusikalbėjimo būta, kas atsispindėjo viešojoje erdvėje. Pozityvu tai, kad Policijos departamento vadovybė į tai tinkamai reagavo, atvirai diskutavo aštriausiais reformos įgyvendinimo klausimais. Tai rodo, kad pokyčių suvaldymas tokioje didelėje policijos bendruomenėje yra išties atsakingas iššūkis.

Mes, policijos veteranai, ilgai dirbę sistemoje, žinome įsisenėjusias bėdas – permanentinę aprūpinimo stoką, personalo senėjimą, nepakankamą motyvaciją rinktis policininko profesiją, perteklines biurokratines procedūras, dėl kurių neefektyviai naudojami ištekliai, pripuolamai, proginiais teisės aktais priskiriant papildomas, kartais nepolicines funkcijas, neužtikrinus jų finansavimo ir t.t. Ilgainiui problemas buvo bandoma spręsti be sistemos, darant kosmetinius pakeitimus. Pagrįstai abejojome, ar policijos vadovams pavyks suvaldyti pokyčius iš esmės, ar tai nebus dar vienas iškabų pavadinimų ir pareigybių pakeitimas...

Reaguojant į besikeičiančią aplinką ir naujus iššūkius, policija, esant ribotam finansavimui, išsikėlė pažangius tikslus: sudaryti sąlygas efektyvesnei ir skaidresnei policijos veiklai, teikiant paslaugas gyventojams, skatinti visuomenės pasitikėjimą policijos institucija, racionaliau paskirstyti finansinius išteklius, kurti patrauklesnes darbo sąlygas, didinti darbuotojų motyvaciją, pertvarkyti vidinę jos struktūrą ir veiklos organizavimo procesus.

Manome, kad daugėja ženklų, jog policija tampa modernesne, atvira bendradarbiavimui institucija. Pokyčių buvo imtasi pamatuotai ryžtingai, vengiant delsimo laike. Tikėtina, kad veiksmas yra nukreiptas į stabilumą ilgalaikėje perspektyvoje.

Šiandien teigti, kad viskas, kas sumanyta pasitvirtins šimtų nuošimčių būtų neatsakinga. Tačiau tikime, jog vadovybė, kartu su policijos bendruomene užtikrins tinkamą reformos procesų stebėjimą ir reikalui esant, operatyviai darys būtinas korekcijas. Viliamės, kad bus vadovaujamasi gyvenimišką tiesa – grandinės stiprumą apsprendžia silpniausioji grandis.

 

Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdyba

 

Kontaktai:

Lietuvos policijos veteranų asociacijos

Valdybos pirmininkas Vytautas Navickas, tel. 8 682 42510;

Lietuvos policijos veteranų asociacijos

komiteto narys Liutauras Vasiliauskas, tel. 8 615 20113

plačiau
 
Valstybės šimtmečio proga veteranai prisiminė istoriją

Lietuvos istoriją gerbianti Lietuvos policijos veteranų asociacija (LPVA) ir šiemet dalyvavo Vasario 16-osios renginiuose. Vienas iš svarbiausių – iškilminga trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonija Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje, kur tarp garbingų valstybės organizacijų – ir mūsų policijos pareigūnai, veteranai, vilkintys tolimo miško spalvos uniformas, o tarp kitų vėliavų – Lietuvos policijos veteranų.

plačiau
 
Susitikimas Utenoje

Šių metų vasario 15 dieną 10 val. į Utenos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato salę susirinko policijos pareigūnai, LPVA Utenos filialo nariai susitikimui su pirmuoju atkurtos nepriklausomos Lietuvos policijos generaliniu komisaru Petru Liubertu.

plačiau
 
Patvirtinti nauji tipiniai Lietuvos policijos veteranų filialo nuostatai


Lietuvos Policijos veteranų asociacijos (toliau - LPVA) Išplėstinės valdybos posėdyje 2017 m.gruodžio 15 d.buvo patvirtinti tipiniai LPVA filialo nuostatai. Nuostatai buvo pakoreguoti  atsižvelgiant į LPVA valdybos narių bei filialų siūlymus ir pastabas.
Šiuo pakeitimu siekiama suteikti filialams daugiau galimybių sąvarankiškai bendradarbiauti su valstybės bei savivaldybės įstaigomis, įvairiomis nevyriausybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, dalyvauti projektinėje veikloje bei gauti paramą Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
Tikimasi, kad suteikus daugiau galimybių filialams suaktyvės jų veikla.

 

 

 

LPVA valdybos informacija

 
 
Tarp Lietuvos laisvės gynėjų – policijos pareigūnai

Jiems, per anuos lemtingus sausio įvykius dirbusiems prie Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos, Lietuvos radijo ir televizijos bei kituose karštuose taškuose, turime būti dėkingi už galimybę gyventi laisvoje Lietuvoje šiandien.

Praėjusią savaitę Vilniuje ir visoje Lietuvoje buvo prisimenami 1991-ųjų įvykiai. Sausio 12 d. šiai progai skirtuose renginiuose dalyvavo ir Lietuvos policija. Pirmiausia – Lietuvos policijos veteranų asociacijos, itin daug dėmesio skiriančios mūsų istorijai puoselėti, dėka.

plačiau
 
1   2   3   4   10  20  30  40  50  sekantis  >>