į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
LPVA filialai » Mažeikių filialas
Mažeikių LPVA filialo ataskaitinis susirinkimas

Mažeikių LPVA filialo ataskaitinis susirinkimas už 2018 metus įvyko kovo 7 d. Mažeikių PK salėje. Iš esamų  98 filialo narių dalyvavo  70 narių , iš jų 17 narių buvo parašę įgaliojimus. Telšių LPVA filialo pirmininkas Sauginas Laurušonis, Telšių AVPK viršininkas Remigijus Rudminas, Mažeikių PK viršininkas Saulius Bumblys, policijos kapelionas prelatas Juozas Šiurys, Mažeikių Šv.Pranciškaus Asyžiečio  parapijos klebonas Gintaras Lengvinas, policijos ir teisėsaugos  veteranai, lektorius iš Mažeikių muziejaus vyr. muziejininkas Vytautas Ramanauskas, Mažeikių Trečiojo Amžiaus Universiteto narė, autorinų dainų atlikėja Vilija Imbrienė.

Susirinkimo pirmininkaujantis Dalina Šulcienė, sekretorius Rūta Janušaitienė

        DARBOTVARKĖJE :

1.    Atsargos pareigūnams skirtos dainos pristatymas, autorius Kęstutis Krencius

2.    Filialo valdybos pirmininkės veiklos metinė ataskaita, pranešėjas Danutė Mockienė. / minint      kolektyvo 10 metų, bei filialo 5 m. jubiliejus /

3.    Iždininko ataskaita už 2018 metus.

4.    Revizinės komisijos metinė ataskaita, pranešėjas Vytautas Jasmontas

5.    Filialo tradicijų, laisvalaikio, organizacinio komitetų narių pasisakymai

6.    Filialo komitetų darbo apibendrinimas, pranešėjas Aleksas Markulis

7.    Einamieji klausimai:

       LPVA  raštai dėl mūsų nario mokesčio padidinimo.

       Įgaliojimų pasirašymas dėl LPVA visuotinio-ataskaitinio-rinkiminio susirinkim Vilniuje

       Priminimas dėl LPVA pažymėjimų keitimų pasibaigus galiojimo laikui.

8.    Lektorius vyr. Muziejininkas Vytautas Ramanauskas

9.    Svečių pasisakymai.   

10.  Filialo asociacijos narių sveikinimai, apdovanojimų įteikimai, pažymėjimų įteikimas

11.  Bendra nuotrauka.

12. Trečiojo amžiaus universiteto narės Vilijos Imbrienės autorinės dainos.

13.   Pasibuvimas prie kavos puodelio, kovo 8-ios dienos proga.

Atsargos pareigūnams skirtą dainą pristatė jos autorius, atsargos pareigūnas  Kęstutis Krencius.  Daina buvo labia šiltai priimta,  atsargos pareigūnai mokėsi  pritarti dainuojančiam autoriui. Nutarta šią dainą, kaip atsargos veteranų himną dainuoti pravedamuose renginiuose.

Filialo valdybos pirmininkė Danutė Mockienė pristatė veiklos metinę ataskaitą.   Išsamus pranešimas  buvo paįvairinamas demonstruojamomis  multimedijoje skaidrėmis iš vykusių  mūsų  filialo renginių.   Atsakaita iš  3 609 žodžių. Viso per metus įvyko 16 renginų, kuriems reikėjo pasiruošti ir  dalyvauti. 

Pirmininkė pasidžiaugė  gausia-didele,  stipria filialo  komanda, kad  visais nariai be iš imties  galima  pasitikėti, pasiremti. Tai  yra labai svarbu  ir nuoširdžiausiai palinkėjo - visada atrasti priežastį šypsenai ir laiko svajonei

Balsavimo būdu buvo įvertinamas per metus atliktas darbas ir jo atąskaita.  Įvertinta buvo vienbalsiai – labai gerai.

Revizinės komisijos metinę ataskaitą pristatė revizijos komisijos pirmininkas, pranešėjas Vytautas Jasmontas. Jis paaiškino, kad po atlikto filialo revizijos kasos patikrinimo, pažeidimų nenustatyta.

 

Filialo tradicijų, laisvalaikio organizacinio komitetų veiklas apibendrino Aleksas Markulis. Jis pažymėjo, kad komitetai veikia aktyviai. Pvz. Č.Čyžas  paveiksluoja,  nuotraukas ir  informaciją, kaip sako pats Česlovas  iš “išmaniųjų”  metų kalendorų,  kelia  į FB. Danas Janavičius pasakojo, kad renka uniforminių kepurių kolekciją iš viso pasaulio. Susirinkimo metų demonstravo dalį savo kolecijos  uniformines kepures. Iš viso jau turi 98 kepures ir apie 50   įvairių emblemų, uniforminių kostiumų ir kitokios atributikos. Iš viso jau turi apie 1000 eksponatų. Tai veikla, kuri reikalauja ir nemažai finansinių išteklių. Turi svajonę kolekcijoje turėti generalinio komisaro kepurę.  E.Šuliokienė – auksinių rankų meistrė, jos nėriniai buvo demonstruojami ir parodoje Latvijoje.

Mūsų kolektyvas dalyvavo LPVA sąskrydyje Karklėje, kelionė buvo puikiai suorganizuota. Suorganizuota kelionė Muzikiniu keltu, kuriame klausėmės koncerto. Dalyvaujame sporto, šaudymo varžybose, atsargos pareigūnai K. Minasian ir G. Sokolovskij gina mūsų filialo garbę.  Vasario 16 d. proga “Bėgime už Laisvę” D.Janavičius ir R.Gelžinis dalyvavo renginyje. Filialo narys Vacys Krapauskas groja su kolektyvu “Sodžius” jau  dešimt metų. Antanas Garalis kultūriniuose renginiuose šoka su kolektyvu “Ciongas”.

Informuota, kad iš LPVA  buvo gauti raštai dėl mūsų nario mokesčio padidinimo. Vienbalsiai buvo išbalsuota, kad filialas nepritaria nario mokesčio padidinimui.

Svečių pasisakymai.

Kalbėjo  Mažeikių PK viršininkas Saulius Bumblys Jis pažymėjo, kad tarp veteranų sutikdamas savo pirmuosius tarnybos vadovus skaito, kad buvo nukreiptas gera vaga. Stebėjosi labai didele  filialo vadovės ir narių iniciatyva rengiant ir dalyvaujant renginiuose, renginių gausa.  Pasveikino su filialo veiklos dešimtmečiu ir įteikė Nepriklausomos Lietuvos Akto kopiją . 

Gintaras Lengvinas , Mažeikių Šv.Pranciškaus Asyžiečio  parapijos klebonas, pasidžiaugė, kad tarp veteranų  išliko vienybė, draugystė. Paminėjo, kad gal ne visi vertino policijos darbuotojų atliekamą darbą, bet jie dirbo žmonėms ir jis savo maldoje visada kviečia parapijiečius pasimelsti už esamus ir buvusius pareigūnus. Pareiškė pagarbą už atiduotą šiam darbui jaunystę ir sveikatą. Jis pažymėjo, kad reikia džiaugtis kiekvienu renginiu ir susitikimu, palinkėjo visiems tokiems išlikti ir ateityje.

Leonardas Gauronskas, LPVA valdybos narys, kalbėjo, kad pavydi mūsų filialui, kuris yra vienas iš didžiausių narių skaičiumi ir aktyviausiu kolektyvu. Toks kolektyvas – tai atsparos taškas visiems pareigūnams, kovoje už pažeistas teises, nusavintą pensiją,. Kalbėjo, kad sprendžiamas klausimas dėl nusavintos pareigūnų pensijos  grąžinimo, taip pat dėl pareigūnų pensijos indeksavimo. Pažymėjo, kad I.Šimonytė, kuri tais metais, kai buvo priimtas nutarimas nusavinti pensijas, dirbo finansų ministre, labai nustebo sužinojusi, kad jos nėra grąžintos ir pritarė, kad jas grąžinti reikia.  

Sauginas Laurušonis, Telšių asociacijos filialo vldybos pirmininkas, džiaugėsi, kad Mažeikių kolektyvas  sugebėjo suorganizuoti tiek daug renginių , todėl labai liūdna, kad to nebuvo padaryta Telšiuose.  Pareiškė norą bendradarbiauti, kartu šiai veiklai pajungti jaunimą. Tuo pačiu jis pasveikino visas kolektyvo moteris kovo -8 proga. 

Lektorius iš Mažeikių muziejaus vyr. muziejininkas Vytautas Ramanauskas papasakojo apie Mažeikių miesto įsikūrimo istoriją, pateikė daug iki šiol negirdėtų faktų, demonstravo skaidres. Demonstravo pirmojo traukinio, išvažiavusio iš Muravjovo stoties nuotrauką. Pasiūlė policijos veteranams Mažeikių miesto istorijos klausimais pravesti didesnį renginį. Bei dirbusių pareigūnų prisiminiui istorijos kelią.

Mažeikių Trečiojo Amžiaus Universiteto narė Vilija Imbrienė  ta proga, dainavo  žemaitišką dainą, nes šie metai yra paskirti Žemaičių Metais, bei savo kūrybos dainų, grojo gitara. Gera  klausytis dainų, kurios rašomos iš širdies. Pakvietė  sudalyvauti jos autoriniame koncerte viešojoje bibliotekoje balandžio 7 d.

 Palinkėjimai perduoti filialo kolektyvui nuo Rokiškio LPVA filialo valdybos pirmininko Stasio Meiliūno, Šilutės LPVA filialo valdybos pirmininko Stasio Mickevičiaus, filialo nario Gedimino Černiausko, Kauno filialo Janinos Ambrutė, Marijampolės LPVA filialo valdybos pirmininkės Ramutės Kartavičienės.

Susirinkimo pabaigoje  filialo valdybos pirmininkė filialo  narius sveikinino : 55 gimtadienio proga  Arytūrą Giržadą, 60 jubiliejaus proga Gediminą Šaulį, įteikos atminimo dovanos. Padėkos: J. Skėtriui, P. Špokauskui, V. Mickui, A. Markuliui, R. Statkui, A. Sujetai, R. Janušaitienei. Renginio svečiams klebonui Gintarui padovanotas metų kalendorius, Telšių LPVA filialo pirmininkui Sauginui Laurušoniui, bei Klaipėdos LPVA filialo pirmininkui Leonardui Gauronskui padėkos raštai už bendrystę. Padėkos raštai už betarpišką pagalbą Telšių AVPK viršininkui  Remigijui Rudminui, Mažeikių PK viršininkui Sauliui Bumbliui. Už nuostabias autorines dainas ir gitaros skambesį  padėka TAU narei Vilijai Imbrienei, padėkos raštas už atsargos pareigūnų dainą Kęstučiui Krenciui. Apdovanojimų įteikimas: “Už atliktą pareigą 1991 m” Emilijai Šuliokienei, Jonui Adomaičiui, Stanislovui Mikulskiui, Jelenai Lobanovai . LPVA pažymėjimai įteiki.: Kostui Skersiui, Vidmantui Pociui, Kęstučiui Krenciui.   

Susirinkimo pabaigoje bendra nuotrauka.  Gėlių žiedai iš filialo vyrų rankų, pasibuvimas prie kavos puodelio, skanių užkandžių  kovo 8-ios dienos proga.

 

LPVA Mažeikių filialo informacija