į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Lietuvos policijos veteranų asociacijos kreipimasis į valdžios institucijas

Gerbiamieji,

 

Šį kreipimąsi paskatino paskutinių dienų Vidaus reikalų ministerijos žingsnis neišmokėti buvusiems vidaus reikalų sistemos pareigūnams paskirtos pensijos dalies. Daliai buvusių pareigūnų buvo pervesta vos po 300 litų, kai kurie negavo nieko.

plačiau
 
Dėl pensijų vidaus reikalų sistemos pensininkams mokėjimo

Mieli kolegos,

esant galimybei, prašome informuoti savo kolegas, buvusius vidaus reikalų sistemos darbuotojus, kad dėl asignavimų trūkumo pensijos už š.m. lapkritį vidaus reikalų sistemos pensininkams bus išmokamos tokia tvarka:

- Pensininkams, gaunantiems našlių ir našlaičių, invalidumo pensijas, taip pat gaunantiems už tarnybą mažesnę negu 800 Lt pensiją ir neturintiems kitų pajamų  – bus mokama visa jiems priklausanti pensija;

 Pensininkams, gaunantiems už tarnybą didesnę negu 800 Lt pensiją, bet neturintiems kitų pajamų  - bus mokamas 800 Lt avansas, likusią pensijos dalį išmokant iki 2014 m. sausio 15 d.;

- Pensininkams, turintiems kitų pajamų (dirbantiems, gaunantiems Sodros pensijas) – bus mokamas 300 Lt avansas, likusią pensijos dalį išmokant iki 2014 m. sausio 15 d.

 

Vidaus reikalų ministerijos informacijos informacija

 
 
Susitikimas su Alytaus apskrities policijos veteranais

2013-12-13

 

Šių metų gruodžio 13 d. Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) pirmininkas Kęstutis Tubis, kartu su valdybos nariais Vytautu Grigaravičiumi, Stasiu Bunoku ir Socialinių reikalų ir teisės komiteto pirmininku Stanislovu Liutkevičiumi lankėsi Alytaus apsrities vyriausiajame policijos komisariate.

plačiau
 
Susitikimas su Kirgizijos Respublikos delegacija

2013-12-12

 

Š.m. gruodžio 10-14 dienomis Lietuvoje lankosi Kirgizijos Respublikos delegacija, kuri atvyko pagal  Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) centro Biškeke prašymą organizuoti Kirgizijos valstybės tarnautojų vizitą Lietuvoje.

 

plačiau
 
Ministro viltis - Vyriausybės rezervo fondas

2013-12-10


Vy­riau­sy­bė ke­ti­na mes­ti gel­bė­ji­mo ra­tą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM), pri­sti­gu­siai mi­li­jo­nų vyk­dy­ti teis­mų įpa­rei­go­ji­mus iš­mo­kė­ti par­ei­gū­nams ne­tei­sė­tai su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras “tvar­kie­tis” Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais. Steng­da­ma­sis iš­veng­ti ga­li­mų pro­tes­tų, jis krei­pė­si į prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių ir fi­nan­sų mi­nis­trą Ri­man­tą Ša­džių su pra­šy­mu sku­biai ras­ti lė­šų par­ei­gū­nų pen­si­joms mo­kė­ti. Kad bū­tų vyk­do­mi teis­mų spren­di­mai, VRM va­do­vo duo­me­ni­mis, už lap­kri­tį pen­si­joms ir jų ne­prie­mo­koms trūks­ta 10,2 mln. li­tų.

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  70  77   78   79   80   81   82   83   sekantis  >>