į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
LPVA visuotinis susirinkimas

2015-09-26

 

2015 m. rugsėjo 26 d. Kaune, Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto salėje  įvyko Lietuvos policijos veteranų asociacijos (toliau – LPVA) visuotinis susirinkimas. Į susirinkimą susirinko gausus būrys LPVA narių, kuriuos vos įstengė sutalpinti universiteto salė. 

Susirinkimo metu buvo numatyta išklausyti LPVA Valdybos nario, buvusio LPVA valdybos pirmininko Kęstučio Tubio bei LPVA revizijos komisijos ataskaitų apie LPVA veiklą bei organizacijos finansinę padėtį per 2014 metus. Tarp kitų svarstomų klausimų buvo naujo LPVA įstatų projekto svarstymas bei priėmimas, o taip pat naujų LPVA valdybos narių rinkimai.

Savo pranešime Kęstutis Tubis apžvelgė per praėjusius (2014) metus nuveiktus darbus. Revizijos komisijos narys Danielius Dailydka supažindino susirinkimo dalyvius apie LPVA finansines įplaukas ir šių lėšų panaudojimą per ataskaitinį laikotarpį. 

Laikinai einantis LPVA valdybos pirmininko pareigas Vytautas Navickas pristatė naujos redakcijos įstatų projektą. Naujame LPVA įstatų projekte numatyta padidinti LPVA valdybos narių skaičių iki 11 narių. Atsižvelgiant į tai, kad buvo patenkinti kelių valdybos narių atsistatydinimo prašymai, į naujus valdybos narius buvo pasiūlyti 4 kandidatai, tai Stanislovas Liutkevičius, Vytautas Jonikas, Valerija Peliušenkaitė ir Vaclovas Žylė. LPVA visuotinis susirinkimas vienbalsiai pritarė naujų valdybos narių kandidatūroms. Pristačius įstatų projektą susirinkimas didžiąją balsų dauguma jam pritarė.

 Po pirmosios susirinkimo dalies įvyko LPVA valdybos posėdis, kurio metu valdybos narių balsų dauguma, LPVA valdybos pirmininku  išrinko Vytautą Navicką, pirmininko pavaduotoju Stanislovą Liutkevičių, o LPVA valdybos sekretore Valeriją Peliušenkaitę.     

Po kavos pertraukėlės žodis buvo suteiktas Kauno filialo vadovui Antanui Gaižauskui, kuris pasveikino Kauno filialo narius jubiliatus bei filialo vardu įteikė jiems atminimo dovanas. 

Antroje susirinkimo dalyje pranešimą padarė Stanislovas Liutkevičius. Jis apžvelgė šiuo metu vykstančius procesus nusavintų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo srityje, pasiūlė veiksmus, kurių reikėtų imtis siekiant tęsti pradėtus darbus, kad būtų grąžintos visos nusavintos pensijos, tiek dirbusiems pensininkams, tiek ir nedirbusiems. Taip pat buvo pabrėžta, kad būtina kelti klausimą dėl pensijų indeksavimo į pensiją išėjusiems pareigūnams, kadangi jau kai kurių pensininkų pensijos tapo mažesnės nei šiuo metu esanti vidutinė senatvės pensija. S. Liutkevičius taip pat pristatė šiuo metu nagrinėjamas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiu Nr. 136 sudarytos darbo grupės Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų pertvarkos gairėms parenti pagrindines nuostatas, kurios nepriimtinos ir nesuderinamos su valstybės prisiimtais įsipareigojimais buvusių pareigūnų atžvilgiu. Šios darbo grupės veikloje, kaip LPVA atstovas, dalyvauja  ir S. Liutkevičius.

Apie nario mokesčio surinkimo problemas pasisakė valdybos narys Stasys Bunokas. Susirinkusiems buvo pristatyta nario mokesčio surinkimo bei administravimo atmintinė.

Susirinkime pasisakė Lazdijų, Ukmergės, Jonavos, Kauno ir Klaipėdos LPVA filialų vadovai bei nariai, kurie pasidalino savo patirtimi, kokiais būdais LPVA filialai galėtų aktyviau prisidėti prie nusavintų pensijų grąžinimo per savo regionuose išrinktus Seimo bei savivaldos narius bei vietos žiniasklaidą.

Susirinkimo metu S. Liutkevičius pristatė, o susirinkimas vienbalsiai pritarė ir patvirtino kreipimuisi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkę bei Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką dėl esamos padėties pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensavimo srityje, primygtinai prašant susitikti su LPVA vadovybe bei išsakyti aiškią Valstybės vadovų poziciją šios socialinės grupės keliamu klausimu.    

Baigiantis susirinkimui naujasis LPVA Pirmininkas Vytautas Navickas pasidžiaugė, kad pavyko sklandžiai surinkti didžiąją dalį LPVA narių bei  organizuoti visuotinį susirinkimą, kurio metu išspręsti neatidėliotinus ir Asociacijai svarbius klausimus. Pirmininkas visus LPVA narius taip pat pasveikino su artėjančia Lietuvos Policijos diena. Padėkojo susirinkusiems už dalyvavimą ir palinkėjo gero kelio vykstantiems namo.

 

LPVA informacija