į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Vidaus reikalų ministro įsakymo pakeitimai

Informuojame LPVA narius, kad vadovaujantis Vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio mėn. 21 d. įsakymu Nr. 1V-1031 "Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 416 "Dėl Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo, Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra nustatoma:

-... "2. Departamentas savo vekloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respubikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų ir valstybinių pensijų, sumažintų dėl draudžiamųjų pajamų turėjimo, kompensavimo įstatymu, kitais įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, vidaus reikalų ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais";

- ..."8.6. administruoja buvusiems vidaus reikalų sistemos pareigūnams paskirtų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų neišmokėtos dalies perskaičiavimą";

- ..."131.1. atlieka buvusiems vidaus reikalų sistemoms parigūnams paskirtų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų neišmokėtos dalies perskaičiavimą";

- ...."132.2. rengia Ministerijos sprendimus dėl buvusiems vidaus reikalų sistemoms pareigūnams paskirtų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų kompensuojamųjų sumų mokėjimo ir teikia juos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdyti";

- ..."133.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir išduoda pažymas dėl buvusiems vidaus reikalų sistemos pareigūnams paskirtų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų išmokų ir kitų su buvusių vidaus reikalų sistemos pareigūnų pensinių aprūpinimu susijusių klausimų";

-..."3. Nustatau, kad šis įstatymas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d.".

 

Taip pat informuojame, kad Vidaus reikalų ministerijos kanclerio A.Stončaičio 2015-12-21 raštu Nr. 1D-9984(11), vadovaujantis 2015 m. birželio 23 d. pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 2, 12, 151 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XII-1824 2 straipsnio 1 dalimi, nuo 2016 m. sausio 1 d. vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų (toliau - pensija) skyrimo funkcija yra perduodama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Remiantis 2015 m. lapkričio 6 d. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-468 "Dėl socialinio draudimo fondo valdybos pie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-464 "Dėl papildomų funkcijų priskyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui" pakeitimo" pakeitimo", visoms įstaigoms prie Vidaus reikalų ministerijos yra nurodyta, nuo 2016 m. sausio 1 d. visus su pensijų skyrimu susijusius dokumentus siųsti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Utenos skyriui, adresu Aušros g. 45, LT-28193 Utena.

 

 

LPVA valdybos informacija