į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Ministro viltis - Vyriausybės rezervo fondas


Vy­riau­sy­bė ke­ti­na mes­ti gel­bė­ji­mo ra­tą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM), pri­sti­gu­siai mi­li­jo­nų vyk­dy­ti teis­mų įpa­rei­go­ji­mus iš­mo­kė­ti par­ei­gū­nams ne­tei­sė­tai su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras “tvar­kie­tis” Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais. Steng­da­ma­sis iš­veng­ti ga­li­mų pro­tes­tų, jis krei­pė­si į prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių ir fi­nan­sų mi­nis­trą Ri­man­tą Ša­džių su pra­šy­mu sku­biai ras­ti lė­šų par­ei­gū­nų pen­si­joms mo­kė­ti. Kad bū­tų vyk­do­mi teis­mų spren­di­mai, VRM va­do­vo duo­me­ni­mis, už lap­kri­tį pen­si­joms ir jų ne­prie­mo­koms trūks­ta 10,2 mln. li­tų.

Prob­le­mai švel­nin­ti Vy­riau­sy­bė iš re­zer­vo fon­do ry­toj ke­ti­na skir­ti 1,6 mln. li­tų. Me­tų pra­džio­je šia­me fon­de bu­vo 3,9 mln. li­tų.

Pra­šo tiks­lin­ti biudžetą

Anot D.A.Ba­ra­kaus­ko, tvir­ti­nant 2013 me­tų biu­dže­tą ne­bu­vo at­siž­velg­ta į to­kį “ženk­lų pen­si­nin­kų skai­čiaus di­dė­ji­mą” - per 11 mė­ne­sių par­ei­gū­nų bei ka­rių pen­si­jos bu­vo pa­skir­tos 815 as­me­nų. Be to, Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mui dėl su­ma­žin­tos pen­si­jų da­lies kom­pen­sa­vi­mo vyk­dy­ti ne­bu­vo nu­ma­ty­ti rei­ka­lin­gi asig­na­vi­mai. Mi­nis­tro tei­gi­mu, ne­sant pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo me­cha­niz­mo, di­de­lė da­lis vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos pen­si­nin­kų krei­pė­si į teis­mus. “Pa­gal įsi­tei­sė­ju­sius teis­mų spren­di­mus jau iš­mo­kė­ta be­veik 4 mln. li­tų, iki me­tų pa­bai­gos teks iš­mo­kė­ti dar apie 0,5 mln. li­tų”, - pa­žy­mė­jo VRM va­do­vas.

At­siž­velg­da­mas į tai, kad dau­giau kaip 13 tūkst. bu­vu­sių vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos par­ei­gū­nų prieš šv. Ka­lė­das ir Nau­juo­sius me­tus ne­gaus pen­si­jų (o tai ga­lė­tų pa­ska­tin­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ir pro­tes­to ak­ci­jas), D.A.Ba­ra­kaus­kas pra­šo pa­tiks­lin­ti biu­dže­tą ir pa­pil­do­mai VRM pen­si­joms skir­ti 9,7 mln. li­tų. Jei to­kios ga­li­my­bės ne­bū­tų, VRM ti­ki­na, kad pa­si­tel­ku­si vi­di­nius iš­tek­lius kaip nors ap­sieis ir su 3,9 mln. li­tų. To­kiu at­ve­ju bū­tų iš­mo­kė­tos tik naš­lių, naš­lai­čių ir ma­žes­nės nei 800 li­tų par­ei­gū­nų pen­si­jos. Mi­nis­tras už­si­me­na, kad ta­da VRM dar­buo­to­jams už gruo­dį tek­tų ten­kin­tis ne vi­su dar­bo už­mo­kes­čiu, o tik avan­su.

By­li­nė­ja­si teismuose

Lie­tu­vos po­li­ci­jos ve­te­ra­nų aso­cia­ci­jos (LPVA) val­dy­bos pir­mi­nin­kas, il­ga­me­tis vi­daus rei­ka­lų sis­te­mos dar­buo­to­jas, bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Tu­bis LŽ sa­kė, kad par­ei­gū­nai, ieš­ko­da­mi tei­sy­bės dėl pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo, nuo­lat krei­pia­si į teis­mus. “Pro­ce­sas yra per­ma­nen­ti­nis”, - pa­brė­žė jis.

K.Tu­bio nuo­mo­ne, bū­tų bu­vę lo­giš­kiau­sia ir vi­siems su­pran­ta­ma, jei­gu Vy­riau­sy­bė bū­tų pri­ėmu­si spren­di­mą ne kel­ti pen­si­jas ar at­ly­gi­ni­mus, o iš­mo­kė­ti ne­pri­mo­kė­tą pen­si­jos da­lį. “Da­bar po­li­ti­kai ge­ro­kai pa­si­kė­lė at­ly­gi­ni­mus, o par­ei­gū­nų, au­ko­ju­sių sa­vo svei­ka­tą ir net gy­vy­bę dėl vals­ty­bės rei­ka­lų, pen­si­joms pi­ni­gų ne­ran­da. To­dėl žmo­nės ir ne­pa­ten­kin­ti”, - sa­kė jis. Juo­lab kad tiek prem­je­ras, tiek vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras jau šie­met bu­vo ža­dė­ję di­din­ti ir at­ly­gi­ni­mus par­ei­gū­nams. Dėl to­kio po­žiū­rio žmo­nės ma­siš­kai pa­lie­ka sis­te­mą. “Pa­rei­gū­nų at­ly­gi­ni­mai ir so­cia­li­nės ga­ran­ti­jos Lie­tu­vo­je yra pra­sčiau­sios Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Net kai­my­nai lat­viai mus len­kia”, - pa­žy­mė­jo LPVA va­do­vas.

K.Tu­bis ap­gai­les­ta­vo, kad po rug­sė­jį vy­ku­sio LPVA at­sto­vų su­si­ti­ki­mo su D.A.Ba­ra­kaus­ku, kur kal­bė­ta apie pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mą ir pa­teik­ti kon­kre­tūs siū­ly­mai, kaip tai bū­tų ga­li­ma įgy­ven­din­ti per ke­le­rius me­tus, iš VRM iki šiol ne­su­lauk­ta jo­kio at­sa­ky­mo. Pa­šne­ko­vo nuo­mo­ne, tai ro­do po­žiū­rį ne tik į bu­vu­sius, bet ir dir­ban­čius po­li­ci­jos par­ei­gū­nus. “Mi­nis­te­ri­ja ir mi­nis­tru jau ne­be­ti­ki­me”, - ne­slė­pė K.Tu­bis.

Jo tei­gi­mu, nė vie­na ki­ta ins­ti­tu­ci­ja - nei Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tas, nei Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba, nei Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja - ne­skun­džia teis­mų spren­di­mų dėl par­ei­gū­nų pen­si­jų kom­pen­sa­vi­mo.

 

 

LŽ informacija