į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Susitikimas su Kirgizijos Respublikos delegacija

2013-12-12

 

Š.m. gruodžio 10-14 dienomis Lietuvoje lankosi Kirgizijos Respublikos delegacija, kuri atvyko pagal  Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) centro Biškeke prašymą organizuoti Kirgizijos valstybės tarnautojų vizitą Lietuvoje.

 

plačiau
 
Ministro viltis - Vyriausybės rezervo fondas

2013-12-10


Vy­riau­sy­bė ke­ti­na mes­ti gel­bė­ji­mo ra­tą Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (VRM), pri­sti­gu­siai mi­li­jo­nų vyk­dy­ti teis­mų įpa­rei­go­ji­mus iš­mo­kė­ti par­ei­gū­nams ne­tei­sė­tai su­ma­žin­tų pen­si­jų kom­pen­sa­ci­jas.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras “tvar­kie­tis” Dai­lis Al­fon­sas Ba­ra­kaus­kas skam­bi­na pa­vo­jaus var­pais. Steng­da­ma­sis iš­veng­ti ga­li­mų pro­tes­tų, jis krei­pė­si į prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių ir fi­nan­sų mi­nis­trą Ri­man­tą Ša­džių su pra­šy­mu sku­biai ras­ti lė­šų par­ei­gū­nų pen­si­joms mo­kė­ti. Kad bū­tų vyk­do­mi teis­mų spren­di­mai, VRM va­do­vo duo­me­ni­mis, už lap­kri­tį pen­si­joms ir jų ne­prie­mo­koms trūks­ta 10,2 mln. li­tų.

plačiau
 
Tęsiasi LPVA plėtra

2013-12-04

 

Lietuvos policijos veteranų asociacijos (LPVA) valdybos narys Vytautas Navickas, kartu su asociacijos Socialinių reikalų ir teises komiteto pirmininku Stanislovu Liutkevičiumi lankėsi Kaisiadorių raj. policijos komisariate, kur susitiko su policijos atsargos pareigunais. 

plačiau
 
Desantas Varėnoje

20013-12-04

 

Varėnos raj. policijos komisariate vyko šio rajono policijos veteranų ir Lietuvos policijos veteranų asociacijos vadovų susitikimas.

plačiau
 
Susitikimas su Zarasų rajono policijos veteranais

Šių metų lapkričio 8 d. Zarasų PK salėje įvyko Zarasų raj. policijos veteranų susitikimas kurio metu su buvusiais pareigūnais susitiko Lietuvos policijos veteranų asociacijos valdybos narys Stasys Bunokas.

                

plačiau
 
<<  ankstesnis  10  20  30  40  50  60  70  80  88   89   90   91   92   93   94   sekantis  >>