į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Naujienos
Seimo Darbo partijos frakcija siūlo kompensuoti krizinių laikotarpiu apkarpytas pareigūnų ir karių valstybines pensijas

Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ KOMPENSAVIMO

ĮSTATYMAS

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

 

Šio įstatymo paskirtis – nustatyti tvarką, pagal kurią bus kompensuojamos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos, kurios buvo sumažintos laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., taikant Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau - laikinasis įstatymas) 4 straipsnio nuostatas, bei laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d., taikant Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo (toliau – pensija) 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą pensijos dydžio ribojimą pareigūnų ir karių valstybinėms pensijoms.

 

2 straipsnis. Valstybinių pensijų kompensavimo dydžiai ir terminai

 

1. Pagal šį įstatymą kompensuojamoji suma yra asmeniui paskirtos pensijos ir pensijos, kuri buvo apskaičiuota taikant Laikinojo įstatymo 4 straipsnio nuostatas, skirtumas. Jeigu asmeniui laikotarpiu nuo 2010 m sausio 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 1 d. buvo mokama pensija, apribota taikant Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatytą pensijos dydžio ribojimo koeficientą, į kompensuojamą sumą įskaičiuojamas skirtumas tarp minėtu laikotarpiu mokėtos pensijos ir pensijos, kuri būtų mokėta nepritaikius pensijos dydžio ribojimo koeficiento.

 

2. Kompensuojamoji suma, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje, išmokama 2017-2022 metais tokiomis procentinėmis dalimis:

1) 2017 ir 2018 metais – po 10 procentų kompensuojamosios sumos;

2) 2019 - 2022 metais – po 20 procentų kompensuojamosios sumos.

 

3. Kompensuojamoji suma išmokama laikantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytų terminų ir dydžių, išskyrus atvejus, kai asmeniui apskaičiuota kompensuojamoji suma yra mažesnė nei 100 eurų, ji išmokama visa 2017 metais.

 

4.  Asmenims, kuriems įsiteisėjusia teismo nutartimi priteista dalis kompensuojamosios sumos, nurodytos šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje, šio įstatymo nustatyta sumažintų pensijų kompensavimo tvarka, taikoma likusiai kompensuojamosios sumos daliai.

 

3 straipsnis. Valstybinės pensijos kompensavimo tvarka ir finansavimo šaltinis

 

1. Kompensuojamosios sumos apskaičiuojamos ir pradedamos mokėti be atskiro asmens prašymo. Kompensuojamąsias sumas apskaičiuoja, sumažintos pensijos mokėjimo laikotarpiu, pensijos skyrimą ir mokėjimą administravusios įstaigos, o jei šios įstaigos nebevykdo pensijos skyrimo ir mokėjimo funkcijos, tuomet pensijas apskaičiuoja ir išmoka jas administruojančios įstaigos.

 

2. Kompensuojamosioms sumoms išmokėti reikalingos lėšos skiriamos iš valstybės biudžeto.

 

 

4 straipsnis. Kompensuojamųjų sumų ir kitų asmeniui priklausančių išmokų ar kompensacijų santykis.

 

Pagal šį įstatymą išmokama kompensuojamoji suma neturi įtakos kitoms asmeniui, pagal teisės aktus, priklausančioms ir kas mėnesį mokamoms išmokoms (valstybinėms pensijoms, valstybinėms šalpos išmokoms), taip pat neįskaitoma į visų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gautas pajamas skiriant piniginę socialinę paramą. 

 

5 straipsnis. Įstaigų sprendimų apskundimas

 

Pensijos skyrimą ir (ar) mokėjimą administruojančių (administravusių) įstaigų sprendimai dėl kompensuojamosios sumos apskaičiavimo ir mokėjimo per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą, gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

6  straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

 

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2016 m. gruodžio 31 d. priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

 

 

Teikia Seimo nariai: Kęstutis Daukšys

Valdas Skarbalius