į pradžią   |   turinys   |   susisiekite  
Teisinė informacija
PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATAI

Nutarimas paskelbtas: Žin., 1995, Nr. 8-173

Neoficialus nutarimo tekstas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

1995 m. sausio 20 d. Nr. 83

Vilnius

 

 

DĖL PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 99-1958; 2005, Nr. 71-2558) 12 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

 

 

1. Patvirtinti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatus (pridedama).

                      Šie nuostatai taikomi nuo 1995 m. sausio 1 dienos.

 

2. Suteikti Vidaus reikalų ministerijai, Krašto apsaugos ministerijai, Teisingumo ministerijai, Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui ir Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai teisę pagal kompetenciją aiškinti Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mokėjimo nuostatus.

 

3. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1359, 98.11.20, Žin., 1998, Nr.104-2879 (98.11.27)

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 1382, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 106-4750 (2003-11-12)

Nr. 1519, 2003-12-03, Žin., 2003, Nr. 115-5200 (2003-12-10)

Nr. 227, 2006-03-09, Žin., 2006, Nr. 29-991 (2006-03-14)

 

4. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 1359, 1998 11 20, Žin., 1998, Nr. 104-2879 (1998 11 27)

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 1382, 2003-11-06, Žin., 2003, Nr. 106-4750 (2003-11-12)

Nr. 1519, 2003-12-03, Žin., 2003, Nr. 115-5200 (2003-12-10)

Nr. 227, 2006-03-09, Žin., 2006, Nr. 29-991 (2006-03-14)

 

                      5. Pripažinti netekusiais galios nuo 1995 m. sausio 1 d.:

                      5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. sausio 7 d. nutarimo Nr. 10 "Dėl Lietuvos Respublikos policijos ir kitų vidaus reikalų įstaigų darbuotojų materialinio aprūpinimo gerinimo" 6 punktą;

                      5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 240 "Dėl darbo stažo, suteikiančio teisę gauti procentinį darbo užmokesčio priedą už ištarnautus vidaus reikalų sistemoje metus, įskaitymo" (Žin., 1991, Nr. 19-514);

                      5.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. sausio 10 d. nutarimo Nr. 16 "Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų vidaus reikalų sistemos pareigūnų socialinių garantijų teikimo klausimais dalinio pakeitimo ir papildymo" (Žin., 1992, Nr. 7-204) 1 punktą;

                      5.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. birželio 25 d. nutarimą Nr. 490 "Dėl vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir karių pensinio aprūpinimo" (Žin., 1992, Nr. 25-745);

                      5.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 865 "Dėl krašto apsaugos sistemos pareigūnų ir karių pensinio aprūpinimo" (Žin., 1992, Nr. 35-1086).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                                                          Adolfas Šleževičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                                                 Romasis Vaitekūnas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83

Antraštės pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 90, 2013-01-29, Žin., 2013, Nr. 13-627 (2013-02-02)

 

PAREIGŪNŲ IR KARIŲ VALSTYBINIŲ PENSIJŲ SKYRIMO BEI MOKĖJIMO NUOSTATAI

 

Bendroji dalis

 

                      1. Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 99-1958; 2005, Nr. 71-2558) (toliau vadinama – įstatymas), taip pat šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 227, 2006-03-09, Žin., 2006, Nr. 29-991 (2006-03-14)

Nr. 1260, 2007-11-21, Žin., 2007, Nr. 127-5176 (2007-12-06)

 

                      2. Teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją turi Lietuvos Respublikos piliečiai, nurodyti įstatymo 1 straipsnyje.

 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų rūšys

 

                      3. Pagal įstatymą skiriamos šios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos:

už tarnybą;

netekto darbingumo;

našlių ir našlaičių.

Pareigūnai ir kariai, kurie įgyja teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, nepraranda teisės į kitas valstybines pensijas, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

Pareigūnams ir kariams, tuo pat metu įgijusiems teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą ir pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją, skiriama didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių pensijų.

Pareigūnų ir karių valstybinė našlių ar našlaičių pensija mokama kartu su pensija už tarnybą ar netekto darbingumo pensija.

Punkto pakeitimai:

Nr. 227, 2006-03-09, Žin., 2006, Nr. 29-991 (2006-03-14)

Nr. 1260, 2007-11-21, Žin., 2007, Nr. 127-5176 (2007-12-06)

 

Pareigūnų ir karių tarnybos laikas pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti

 

                      4. Pareigūnų ir karių tarnybos laikas pareigūnų ir karių valstybinei pensijai skirti nustatomas ir apskaičiuojamas pagal įstatymo 6 ir 16 straipsnius.

 

5. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 68-3094 (2003-07-09)

Nr. 130, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 22-662 (2004-02-10)

 

                      6. Į tarnybos laiką, nurodytą įstatymo 16 straipsnyje, iki 1995 m. sausio 1 d. taip pat įskaitomas:

                      6.1. faktinis tarnybos laikas visų valstybių įvairių rūšių ginkluotosiose pajėgose, TSRS valstybės saugumo sistemoje iki 1990 m. kovo 11 d., Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriuje ir kitose tarnybose, kuriose tarnyba organizuota statutiniais pagrindais. Šiame punkte nurodyti laikotarpiai įskaitomi tik tuo atveju, jeigu už juos asmuo negauna kitos valstybės pensijos;

                      6.2. mokymosi aukštosiose, specialiosiose vidurinėse, aukštesniosiose Lietuvos Respublikos policijos (vidaus reikalų), saugumo, karo bei analogiškose TSRS ir kitų užsienio valstybių mokyklose laikas.

                      Į tarnybos laiką įskaitoma pusė mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurinėse mokyklose laiko, jeigu tarp mokslo baigimo ir stojimo į tarnybą nepraėję 3 mėnesiai, pailginant šį laikotarpį ligos, nėštumo ir gimdymo atostogų, taip pat būtinosios tarnybos kariuomenėje ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme.

Punkto pakeitimai:

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

 

                      7. Į tarnybos laiką, nurodytą įstatymo 6 straipsnyje, nuo 1995 m. sausio 1 d. taip pat įskaitoma:

                      7.1. Lietuvos policijos akademijos studentų ir Vidaus reikalų ministerijos aukštesniųjų policijos mokyklų klausytojų faktinis tarnybos laikas, nurodytas Lietuvos Respublikos policijos įstatyme, jeigu asmenims, besimokantiems nurodytųjų įstaigų dieniniuose skyriuose, pavesta saugoti viešąją tvarką arba vykdyti kitas pareigas, kai jie atlieka praktiką arba stažuojasi vidaus reikalų, valstybės saugumo, krašto apsaugos sistemų įstaigose;

                      7.2. tarnybos laikas policijos rezerve, kai asmenys saugo viešąją tvarką arba vykdo kitas policijai būdingas pareigas.

 

                      8. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 1443, 2001-12-03, Žin., 2001, Nr. 103-3664 (2001-12-07)

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2001-10-30, Žin., 2001, Nr. 93-3288 (2001-11-07)

 

                      9. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų dydžiai ir šių pensijų apskaičiavimo tvarka nurodyti įstatymo 7, 9, 10 ir 16 straipsniuose.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1465, 2004-11-22, Žin., 2004, Nr. 170-6253 (2004-11-25)

 

                      10. (neteko galios).

                      (neteko galios.)

Pareigūnams ir kariams, atleistiems dėl sveikatos (įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 punktas) ir ištarnavusiems nuo 5 iki 10 metų, mokama 2(1,8A+B), ištarnavusiems nuo 10 iki 20 metų – , ištarnavusiems daugiau kaip 20 metų – 1,8A+B procentų darbo užmokesčio dydžio pensija (A – tarnybos laikas metais iki 1995 metų, B – tarnybos laikas metais nuo 1995 metų įskaitytinai).

 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimas ir mokėjimas

 

                      11. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarka bei laikas nustatyti įstatymo 12-15 straipsniuose.

                    

12. Prašymą skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją asmuo pateikia Vidaus reikalų ministerijai, Specialiųjų tyrimų tarnybai, Valstybės saugumo departamentui, Krašto apsaugos ministerijai, Generalinei prokuratūrai, Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Muitinės departamentas) ar Kalėjimų departamentui per atitinkamą tarnybą, įstaigą, karinį dalinį, kuriuose jis tarnauja arba tarnavo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1260, 2007-11-21, Žin., 2007, Nr. 127-5176 (2007-12-06)

 

                      13. Prie prašymo skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą turi būti pridėta:

                      13.1. kadrų tarnybos parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) lapas;

                      13.2. darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas);

                      13.3. žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada - tuo atveju, kai pareigūnas ar karys yra atleidžiamas dėl sveikatos būklės;

13.4. (neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

Nr. 629, 2005-06-08, Žin., 2005, Nr. 73-2653 (2005-06-11)

 

                      14. Prie prašymo skirti pareigūnų ir karių valstybinę netekto darbingumo pensiją turi būti pridėta:

                      14.1. žinybinės centrinės medicininės ekspertizės komisijos išvada;

                      14.2. darbingumo lygio pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

                      14.3. kadrų tarnybos parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas;

                      14.4. darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas);

14.5. (neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

Nr. 629, 2005-06-08, Žin., 2005, Nr. 73-2653 (2005-06-11)

Nr. 227, 2006-03-09, Žin., 2006, Nr. 29-991 (2006-03-14)

 

                      15. Prie prašymo skirti pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją turi būti pridėta:

                      15.1. teismo sprendimas, jeigu asmuo pripažintas nežinia kur esančiu;

                      15.2. kadrų tarnybos parengtas tarnybos laiko (darbo stažo) apskaitos lapas;

                      15.3. darbo užmokesčio atestatas (pažymėjimas);

                      15.4. (neteko galios);

                      15.5. teismo sprendimas dėl faktinės santuokos fakto nustatymo;

                      15.6. (neteko galios);

                      15.7. mokymo įstaigos pažymėjimai, jeigu našlaičiai, vyresni kaip 18 metų, mokosi;

                      15.8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota darbingumo lygio pažyma, jeigu teisė gauti šią pensiją priklauso nuo netekto darbingumo.

 

16. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 1260, 2007-11-21, Žin., 2007, Nr. 127-5176 (2007-12-06)

 

17. Šių nuostatų 12 punkte nurodytoms institucijoms asmuo turi pateikti dokumentų originalus. Institucijos privalo patvirtinti dokumentų, kurių reikia pensijai skirti, kopijas.

 

18. (neteko galios).

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 1260, 2007-11-21, Žin., 2007, Nr. 127-5176 (2007-12-06)

 

19. Pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skiriamos vidaus reikalų ministro (arba Vidaus reikalų ministerijos kanclerio), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus (arba jo pavaduotojų), Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus (arba jo pavaduotojų), krašto apsaugos ministro (arba Krašto apsaugos ministerijos kanclerio), Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro (arba jo pavaduotojų), Kalėjimų departamento direktoriaus (arba jo pavaduotojų), Muitinės departamento generalinio direktoriaus (arba jo pavaduotojų) sprendimu.

 

20. Sprendimas dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo prašymo skirti pensiją su visais reikiamais dokumentais arba papildomų dokumentų gavimo dienos.

 

21. Pensininkui mirus, atitinkamos šių nuostatų 24 punkte nurodytos pareigūnų ir karių valstybinę pensiją mokančios institucijos sprendimu pensija išmokama jį laidojusiems asmenims už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir dar už vieną mėnesį paskirtos ir apribotos Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 101-2018) 3 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka pensijos dydžio.

Pagrindas šiuo atveju mokėti pensiją – laidojusio asmens pateiktas prašymas ir mirties liudijimo originalas. Išmokėjus pensiją, mirties liudijimo originalas grąžinamas laidojusiam asmeniui.

 

22. Jeigu atsisakoma skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, Vidaus reikalų ministerija, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Valstybės saugumo departamentas, Krašto apsaugos ministerija, Generalinė prokuratūra, Muitinės departamentas ar Kalėjimų departamentas (toliau vadinama – centrinės institucijos) ne vėliau kaip per 5 dienas nuo šio sprendimo priėmimo turi išsiųsti (įteikti) pareiškėjui sprendimo kopiją. Sprendime nurodoma atsisakymo skirti pensiją priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Kartu su prašymu skirti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją pateikti dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui, o pensijos byloje paliekamos šių dokumentų kopijos.

 

                      23. Paskyrus pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, pensininkui išduodamas pensininko pažymėjimas, kurio formą nustato:

                      23.1. vidaus reikalų sistemoje - vidaus reikalų ministras;

                      23.2. valstybės saugumo sistemoje - Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento generalinis direktorius;

                      23.3. krašto apsaugos sistemoje - krašto apsaugos ministras;

                      23.4. prokuratūros sistemoje - Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras;

23.5. Specialiųjų tyrimų tarnyboje – Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktorius;

23.6. Kalėjimų departamente – teisingumo ministras;

23.7. muitinės sistemoje – finansų ministras.

 

24. Pareigūnų ir karių valstybinę pensiją moka šią pensiją paskyrusi atitinkama šių nuostatų 22 punkte nurodyta centrinė institucija, išskyrus Generalinę prokuratūrą, Muitinės departamentą ir Kalėjimų departamentą, kurių paskirtas pensijas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos (toliau – Fondo administravimo įstaigos). Pensija mokama už praėjusį mėnesį pensiją mokančių institucijų nustatyta tvarka.

Kai kuriuos darbus, susijusius su šių pensijų mokėjimu, už sutartą atlyginimą gali atlikti ryšių, kredito ir kitos organizacijos. Sprendimus šiais konkrečiais klausimais priima šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodyta pareigūnų ir karių valstybinę pensiją mokanti institucija.

 

25. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 612, 2001 05 25, Žin., 2001, Nr. 45-1590 (2001 05 30)

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2003-07-04, Žin., 2003, Nr. 68-3094 (2003-07-09)

Nr. 130, 2004-02-05, Žin., 2004, Nr. 22-662 (2004-02-10)

 

26. (Neteko galios)

 

                      27. Kitus pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo, mokėjimo, ginčų sprendimo klausimus, nenumatytus šiuose nuostatuose, reguliuoja Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066).

 

 

271. Kai dėl valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedo prie pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skyrimo kreipiasi asmuo, kuris iki kreipimosi dienos buvo draudžiamas valstybiniu socialiniu pensijų draudimu pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punktą, šis priedas jam skiriamas, jeigu kreipimosi dieną yra pasibaigęs šio asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpis, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725). Jeigu pirmiau nurodyto priedo gavėjas tampa asmeniu, nurodytu Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte, ir tuo pat metu nėra vienas iš asmenų, nurodytų to paties straipsnio 1 dalies 1, 3–6 ir 8–9 punktuose, arba ūkininku ar jo partneriu, priedo mokėjimas sustabdomas šio asmens valstybinio socialinio draudimo laikotarpiu, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėse. Valstybinio socialinio draudimo laikotarpiui pasibaigus, valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedo prie pareigūnų ir karių valstybinės pensijos mokėjimas atnaujinamas nuo kitos dienos, einančios po tos dienos, kurią minėtas laikotarpis pasibaigė.

 

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų perskaičiavimas

 

                      28. Pareigūnams ir kariams, kuriems iki įstatymo įsigaliojimo buvo paskirta kurios nors rūšies pensija (išskyrus maitintojo netekimo pensiją), ši pensija perskaičiuojama pagal 1995 m. sausio 1 d. būklę šia tvarka:

                      28.1. paskiriama valstybinė socialinio draudimo pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme (Žin.,1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555) ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatytą tvarką naujai skiriamoms pensijoms;

28.2. prašymą skirti valstybinę socialinio draudimo senatvės arba netekto darbingumo pensiją vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros ir muitinės sistemų, Kalėjimų departamento pensininkai, turintys teisę į šią pensiją, paduoda Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba) teritoriniam skyriui.

 

29. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjai, išskyrus tuos, kuriems šią pensiją moka Fondo administravimo įstaigos, įgiję teisę į valstybinę socialinio draudimo pensiją, Fondo valdybos teritorinio skyriaus išduotą pažymą apie paskirtos valstybinės socialinio draudimo pensijos dydį ir paskyrimo laiką per 10 dienų pateikia atitinkamoms šių nuostatų 12 punkte nurodytoms institucijoms. Jeigu tokia pažyma per nustatytą laiką nepateikiama ir dėl to permokama pareigūno ar kario valstybinė pensija, permokėtos pensijos suma atitinkamos šių nuostatų 24 punkte nurodytos pareigūnų ir karių valstybinę pensiją mokančios institucijos sprendimu išieškoma iš pensijos gavėjo Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

Fondo valdybos teritoriniai skyriai apie paskirtų valstybinių socialinio draudimo ir (ar) nukentėjusių asmenų valstybinių našlių ir našlaičių pensijų dydį, paskyrimo laiką ir vėlesnius dydžių pasikeitimus ne vėliau kaip per 10 dienų informuoja atitinkamas šių nuostatų 12 punkte nurodytas institucijas, išskyrus Generalinę prokuratūrą, Muitinės departamentą ir Kalėjimų departamentą, kurių paskirtas pareigūnų ir karių valstybines pensijas moka Fondo administravimo įstaigos. Fondo valdybos teritoriniai skyriai privalo teikti šiuos duomenis tik tuo atveju, kai šie duomenys neteikiami pagal Fondo valdybos su atitinkamomis institucijomis sudarytas duomenų teikimo sutartis.

 

                      30. Dokumentus pensijai skirti išdavęs juridinis arba fizinis asmuo atsako už jų teisingumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir atlygina valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui materialinę žalą, padarytą dėl išduotų neteisingų dokumentų.

 

                      31. Tarnybos laikas pensijai skirti išreiškiamas metais ir skaičiuojamas 4 ženklų po kablelio tikslumu. Tarnybos laiko dalis, apskaičiuota dienomis, apvalinama iki viso mėnesio, jeigu yra daugiau kaip 15 dienų, o 15 ir mažiau dienų atmetama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 249, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 21-890 (2003-02-27)

Nr. 227, 2006-03-09, Žin., 2006, Nr. 29-991 (2006-03-14)

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Nutarimas

2002-04-23, Žin., 2002, Nr. 43-1636 (2002-04-26)

 

                      32. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 227, 2006-03-09, Žin., 2006, Nr. 29-991 (2006-03-14)

 

                      33. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 249, 2003-02-25, Žin., 2003, Nr. 21-890 (2003-02-27)

Nr. 227, 2006-03-09, Žin., 2006, Nr. 29-991 (2006-03-14)

 

                      34. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 861, 2000 07 18, Žin., 2000, Nr. 61-1862 (2000 07 26)

Nr. 227, 2006-03-09, Žin., 2006, Nr. 29-991 (2006-03-14)

 

                      35. (Neteko galios)

Punkto pakeitimai:

Nr. 227, 2006-03-09, Žin., 2006, Nr. 29-991 (2006-03-14)

 

36. Fondo valdyba, Valstybinė mokesčių inspekcija, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pateikia atitinkamoms šių nuostatų 12 punkte nurodytoms institucijoms duomenis apie šių institucijų pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjus:

36.1. Fondo valdyba – apie asmenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose;

36.2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau vadinama – Valstybinė mokesčių inspekcija) – apie asmenis, nurodytus Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 8 ir 9 punktuose;

36.3. valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras – apie asmenis, tapusius ūkininkais ar jų partneriais pagal Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymą (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537).

 

37. Duomenys teikiami pagal Vidaus reikalų ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, Kalėjimų departamento, Muitinės departamento ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros pateiktus pensininkų sąrašus atitinkamos institucijos ir Fondo valdybos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pasirašytose duomenų teikimo sutartyse nustatyta tvarka ir terminais.